Zmiany w odpadach od 1 lipca 2013. Harmonogram odbioru odpadów

01-07-2013, 08:23

Od początku lipca obowiązują zmienione przepisy dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku wskazuje na gminę jako odpowiedzialną za gospodarkę śmieciami.

Od 1 lipca właścicielem śmieci stała się gmina i to do niej, a nie firm wywożących śmieci, należy składać deklaracje podatkowe. Obowiązek ten spoczywa na zarządcach nieruchomości. W blokach - na wspólnotach i spółdzielniach, w domach jednorodzinnych - na ich właścicielach.


WAŻNE
Do pierwszej deklaracji należy dołączyć:
• oświadczenie o kompostowaniu odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (załącznik do niniejszej wiadomości),
• oświadczenie o lokalizacji miejsc/punktów gromadzenia odpadów komunalnych wraz z planem sytuacyjnym lub mapą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników (załącznik do niniejszej wiadomości). Plan może być sporządzony odręcznie lub naniesiony na na mapkę. Przykładowy plan w załączniku.

Uchwała określiła również wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - są to:
• dowód zakupu lub wydzierżawienia pojemników przewidzianych do selektywnej zbiórki odpadów,
• w przypadku zameldowania w gminie Łęczna, ale zamieszkiwaniu w innej gminie, za granicą lub w innym miejscu (np. dom opieki, zakład karny, dom starości) należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt.

OPŁATA za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące w terminie do 25-go ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego przelewem na rachunek Gminy Łęczna o numerze 37 10203147 0000 8902 0091 7245.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami została określona uchwałą nr XX/99/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik do niniejszej wiadomości).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
► w sprawie deklaracji podatkowych i opłat: Referat Podatkowy, pok. 3, tel. 81 535 86 10
► w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, pok. 3, tel. 81 535 86 17
► w sprawie sposobu zbiórki odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 16, tel. 81 535 86 47

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Łęczna dostępny jest tutaj.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza