Zapraszamy na relację online z XXXII Sesji Rady Miejskiej. Początek 14:00

09-02-2017, 14:34

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 15 lutego 2017 r. Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX-ej i XXXI-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej (http://leczna.umig.gov.pl/pl/poradnik_interesanta/ngo/info_dla_organizacji/art212.html)
b) ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej (http://leczna.umig.gov.pl/pl/poradnik_interesanta/ngo/info_dla_organizacji/art213.html).
7.  Wolne wnioski.
8.  Sprawy organizacyjne.
9.  Zakończenie obrad.

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 21 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokoły z XXX oraz XXXI Sesji Rady (21 radnych za).

W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania do Burmistrza dotyczyły między innymi kwestii zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna oraz zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (informację w tej sprawie przedstawiliśmy na naszej stronie - http://www.leczna.pl/pl/aktualnosci/art3418.html), spotkania w sprawie budowy linii energetycznej, narady zorganizowanej przez europosła Krzysztofa Hetmana oraz odbioru robót w budynku w Zakrzowie, a także zebrań OSP.

Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.

Pierwsza uchwała w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej ustala kryteria (wartość punktową), które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łęczna. Najwięcej punktów (15) można uzyskać za zadeklarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie. Kolejne kryteria to aktualne uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola (10 punktów), kwestia pracy lub studiów w systemie stacjonarnym rodziców/opiekunów dziecka, a także położenia przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania. Maksymalnie można uzyskać łącznie 40 punktów.

Druga uchwała w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej ustala kryteria (wartość punktową), które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczna.
Najwięcej punktów (15) można uzyskać za uczęszczanie do przedszkola/oddziału przedszkolnego będącego w obwodzie szkoły. Kolejne kryteria to aktualne uczęszczanie rodzeństwa do szkoły (10 punktów), zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych kandydata (babcia, dziadek) wspierających rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki, a także zamieszkiwanie w gminie, która jest organem prowadzącym szkoły. Maksymalnie można uzyskać łącznie 37 punktów.

Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (21 głosów za).

Punkty  "Wolne wnioski" i "Sprawy organizacyjne" zakończyły obrady sesji Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza