Wojewoda zatwierdził studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Łęczna

14-02-2017, 14:26

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Lubelskiego.

W sierpniu 2016 roku Rada Miejska w Łęcznej podjęła uchwałę o studium uwarunkowań, która następnie zgodnie z procedurą została przekazana do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Dopiero w lutym Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urządu Wojewódzkiego zatwierdził przedłożony dokument.

Równolegle ze studium realizowana jest procedura przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W celu wyłożenia do publicznego wglądu planu oraz podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Łęcznej wymagane są uzgodnienia z kilkunastoma instytucjami. Ostatnim podmiotem, z którym gmina prowadzi jeszcze uzgodnienia, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej zostanie ponownie przesłany do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Wojewody Lubelskiego.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza