Umowa o dofinansowanie rewitalizacji Parku Podzamcze została podpisana

11-04-2017, 13:30

Informujemy, że w dniu 10.04.2017 r. Burmistrz Teodor Kosiarski podpisał w imieniu Gminy Łęczna umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze”.

Inwestycja jest realizowana w mieście Łęczna w zespole dworsko-parkowym Podzamcze na terenie o powierzchni 2,64 ha. W ramach projektu zostanie odtworzony XVIII-wieczny ogród włoski wraz z historycznym układem parku ukształtowanym przez szpalery starych lip. Utworzone zostaną 4 kwatery ozdobne pomiędzy, którymi wykonane zostaną nasadzenia bylin kwitnących od wiosny do jesieni. Wewnętrzna przestrzeń oraz pozostałe kwatery wypełnione zostaną murawą trawiastą z kwiatami. Do urządzenia ogrodu włoskiego i przestrzeni parku zaplanowano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia. Dodatkowo zostanie zrewitalizowany układ komunikacyjny składający się z alei dojazdowej, ścieżek i placów. Uzupełnieniem będą elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, drogowskazy) oraz oświetlenie parku.

We wschodniej części parku powstanie strefa aktywnego wypoczynku tzw. „ścieżka zdrowia”. Dla odwiedzających przewidziano budowę miejsc postojowych. Uzupełnieniem projektu będzie „moduł informacyjny”, na który składa się portal internetowy projektu oraz tablice informacyjne prezentujące historię założenia dworsko-parkowego oraz najcenniejsze okazy roślin.

Zakres rzeczowy projektu jest efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Łęczna oraz uzgodnień z Lubelskim Konserwatorem Zabytków i przedstawia się następująco:

Gospodarka drzewostanem:
- wycinka drzew, zakrzewień,
- cięcia pielęgnacyjne,
- zabezpieczenie na czas prowadzenia robót.

Nawierzchnie:
- nawierzchnie mineralne (5030,00 m2),
- nawierzchnie kamienne (1321,00 m2).

Zieleń projektowana (1,85 ha):
- sadzenie drzew, krzewów i bylin,
- korowanie pod krzewami i drzewami,
- założenie trawników.

Mała architektura:
- ławki parkowe (34 szt.),
- kosze na śmieci (9 szt.),
- drogowskazy (5 szt.),
- tablice informacyjne (13 szt.),
- urządzenia siłowni (5 szt.).

Oświetlenie parkowe:
- latarnie parkowe (39 szt.),
- reflektory podświetlenia (7 szt.).

Przypominamy, że projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne.
Projekt Gminy Łęczna, uzyskując łącznie 94 punkty, zwyciężył w konkursie zajmując pierwsze miejsce spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

Całkowita wartość projektu – 2 614 532,58 zł.
Wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 376 949,47 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 020 407,04 zł.
Kwota wkładu z Budżetu Państwa = 237 694,94 zł

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza