XXXIV-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 26 kwietnia 2017 r.

19-04-2017, 14:41

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22. Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2016 roku.
7. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Łęcznej w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:   
a) rozpatrzenia skargi,
b) zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej przez mieszkańców innych gmin.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 19 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z XXXIII Sesji Rady (19 radnych za).

W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania radnych do Burmistrza dotyczyły uszczegółowienia informacji o odbytych spotkaniach.

Informację Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2016 roku przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej nadkom. Jacek Deptuś. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łęcznej w 2016 roku przedstawiła Komendant Straży Miejskiej w Łęcznej Pani Joanna Wojciechowska.
Pytania radnych dotyczyły wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji oraz funkcjonowania monitoringu. Odpowiadając Komendant Jacek Deptuś wskazał, że takie patrole są i będą organizowane w miarę możliwości kadrowych KPP. Podkreślił, że działanie monitoringu ma bardzo ważną rolę prewencyjną. Na zgłaszane wnioski Straż Miejska niezwłocznie przekazuje Policji nagrania. Na pytania dotyczące jakości nagrań monitoringu, Komendant poinformował że nagrania wielokrotnie umożliwiły Policji identyfikacje sprawców wykroczeń i przestępstw.
Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.
Zgłoszona skarga dotyczyła odwołania od decyzji administracyjnej i radni w uchwale wskazali skarżącym, że właściwym do rozpatrzenia odwołania jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Uchwałę podjęto - 17 głosów za. Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej przez mieszkańców innych gmin radni przyjęli jednogłośnie - 18 głosów za.

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił wyniki oceny realizacji planu naprawczego Straży Miejskiej.

Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły XXXIV Sesję Rady.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza