XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 24 stycznia 2018 r - relacja

18-01-2018, 13:20

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 24 stycznia 2018 r. sala posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 14:00

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 19 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLII-ej Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: 
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego;
b)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2026;
c)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok;
d)    rozpatrzenia skargi;
e)    uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej na 2018 rok.
7.    Wolne wnioski.
8.    Sprawy organizacyjne
9.    Zakończenie obrad

Do przedstawionego projektu obrad nie wniesiono uwag. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z XLII Sesji Rady (19 radnych za). Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania radnych dotyczyły głównie uszczegółowienia informacji dotyczących odbytych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza spotkań.  


W kolejnym punkcie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał. Uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego przyjęto jednogłośnie (20 radnych za);
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2026;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok;

przyjęto jednogłośnie (20 radnych za).

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (uznanie skargi na Dyrektora CK za bezzasadną) została przyjęta 16 głosów za, 4 osoby się wstrzymały. Radni jednogłośnie uchwalili plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej na 2018 rok.

Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły XLIII Sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza