ASF - afrykański pomór świń. Informacja dla hodowców z Łęcznej

26-02-2018, 14:19

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ Z TERENU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje , że od dnia 22.02.2018r. obowiązuje Decyzja (UE) 2018/263 zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Gminy: Cyców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Milejów i Łęczna ujęte zostały objęte ww. decyzji jako należące do obszaru ochronnego. Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:
Nakazy:
1.    Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty).
2.    Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
3.    Sporządzenie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące uaktualnianie tego spisu.
4.    Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5.    Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
a.    wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
b.    wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
c.    stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
6.    Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
7.    Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia. Używanie przez te osoby odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
  
8.    Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
9.    Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzyrrywane są świnie. Oczyszczanie i odkażanie w razie potrzeby dezynfekcja własnych środków transportu używanych do przewozu świń.
10.    Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, oraz podejrzenia wystąpienia ASF w gospodarstwie ( bezpośrednio łub za pośrednictwem lekarza weterynarii, wójta, burmistrza).
11.    Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
Zakazuje się:
1.    wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne łub odłowie takich zwierząt.
2.    Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików.
3.    Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
4.    Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
5.    Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymane w tym gospodarstwie.
UWAGA!!! Ubój świń na użytek własny jest dopuszczony jeżeli Świnia przebywała w gospodarstwie minimum 30 dni. Ubój należy zgłosić do PLW na 24 godziny przed planowanym ubojem. Świnie podlegają badaniu przed ubojowemu, a mięso badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza