Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna

09-03-2018, 13:26

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna w części objętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN-II.4131.459.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) jak również stosownie do Rozstrzygnięcia Nadzorczego NR PN-II.4131.459.2017 Wojewody Lubelskiego  z dnia 22 grudnia 2017r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/217/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna, w części obejmującej:

1)    § 5 ust. 3 pkt 9 lit. b, pkt 13 w brzmieniu: „(szpital powiatowy 1UZ)”, pkt 23 lit. d w brzmieniu” „2KU4”;
2)    § 29 ust. 6, ust. 7 w brzmieniu: „i ust. 6”, ust. 8 pkt 2 lit. e;
3)    § 30 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu: „5MN6, 6MN6”, ust. 3 pkt 2 w brzmieniu: „4MN2”, ust. 4 pkt 3 lit. c w brzmieniu: „1MN6”, pkt 4 lit. c w brzmieniu: „1MN6”, pkt 5 lit. c w brzmieniu: „1MN6”, pkt 8 lit. b w brzmieniu: „18MN6” i w brzmieniu: „22MN6”, ust. 5 pkt 2 lit. b w brzmieniu: „1MN6”, lit. c w brzmieniu: „4MN2”, pkt 3 lit. a;
4)    § 31 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu: „poza terenem 19MN/U”, pkt 2;
5)    § 35 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. b, ust. 5 pkt 2 lit. b;
6)    § 39 ust. 1 w brzmieniu: „(szpital powiatowy 1UZ)”;
7)    § 42 ust. 3 pkt 7 w brzmieniu: „i 5UT”, pkt 8 w brzmieniu: „i 5UT”, pkt 9 w brzmieniu: „i 5UT”, ust. 4 pkt 3 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 4 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 6 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 8 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 9 lit.a w brzmieniu: „5UT”;
8)    § 43 ust. 4 pkt 6 lit. a w brzmieniu: „i 6P/U”, pkt 7 lit. c, pkt 10 w brzmieniu: „dla terenu 6P/U dopuszcza się jedynie podziały pod drogi lub infrastrukturę techniczną”, ust. 5 pkt 2 lit. a w brzmieniu: „i 6P/U”;
9)    § 49 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu: „2KU4”, ust. 2 pkt 4 w brzmieniu: „2KU4”, ust. 5 pkt 1 lit. c w brzmieniu: „2KU4” części tekstowej uchwały oraz;
10)    tereny oznaczone symbolami: 1MNR2, 2MNR2, 1MN4, 2MN4, 3MNR2, 1U/MN2, 4MN/U, 6MN/U, 19MN/U, 4MN2, 3UP, 7MN2, 16U, 10MN/U, 18MU, 2U/MN1, 1MN6, 5MN6, 6MN6, 7MN6, 9MN6, 15MN6, 16MN6, 17MN6, 18MN6, 2KU4, 22MN6, 23MN6, 24MN6, 27U, 1UZ, 5UT, 34U, 6P/U na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  Łęczna w części objętej powyższym Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Lubelskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 19 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej w sali nr 19, w godzinach:
•    poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 1000 do 1300,
•    wtorek od 1300 do 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej ul. Plac Kościuszki 22 (sala konferencyjna) o godz. 11:00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2018 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łęcznej.
Burmistrz Łęcznej

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza