Opłata śmieciowa - przypomnienie

19-03-2018, 08:29

Burmistrz Łęcznej przypomina
o terminie płatności raty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 roku.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie
w kwocie równiej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego*
 
dotyczy kwoty wynikającej ze złożonej przez podatnika deklaracji lub
wydanej przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość tej opłaty.

Opłata jest płatna bez wezwania
do 26 marca 2018 roku**

Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy:
37 1020 3147 0000 8902 0091 7245

* w terminie do 25-go dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty)
**  termin płatności  I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej to 25 marca. Jednakże zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  -  jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę  lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy
*** do wpłat uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza