XLV-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - relacja z obrad

23-03-2018, 09:06

XLV-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej  28 marca 2018 r. sala posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 15:00

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 21 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2017 roku.
7. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Łęcznej w 2017 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
b) podziału Gminy Łęczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) podziału Gminy Łęczna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2018 roku,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna,
f) rozpatrzenia skargi,
g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026,
h) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Zakończenie obrad.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej przesunięto na kolejną sesję punkt sesji dotyczący informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2017 roku. Z tą poprawką za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLIV Sesji Rady.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji). Pytania radnych dotyczyły spotkań w ochotniczych strażach pożarnych. Informację dotyczącą udziału w XIX Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach przedstawił Zastępca Burmistrza Leszek Włodarski. Inne pytania dotyczyły działalności spółki WP3, funkcjonowania basenu przy ulicy Szkolnej oraz usytuowania lamp oświetleniowych przy ulicy Wierzbowej. Burmistrz wyjaśniał również sytuację dotycząca dalszego funkcjonowania szkoły i przedszkola w Ciechankach Łęczyńskich.

Następnie Komendant Straży Miejskiej w Łęcznej J.Wojciechowska przedstawiła informację o działalności Straży Miejskiej w Łęcznej w 2017 roku. Do przedstawionego sprawozdania radni nie mieli pytań.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej E.Studzińska przedstawiła  sprawozdanie MOPS z działalności za 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.

W kolejnym punkcie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 został przyjęty jednogłośnie (21 radnych za).

Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektu uchwały  w sprawie podziału Gminy Łęczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Konieczność podjęcia wynika z przepisów ustawowych - zmiana systemu wyborów z większościowego (okręgi jednomandatowe) na system proporcjonalny (okręgi wielomandatowe). Zaproponowano podział gminy na 4 okręgi. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Uchwały w sprawie:

  • podziału Gminy Łęczna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2018 roku,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok
zostały przyjęte jednogłośnie (20 radnych za).
Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi poparło 19 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły XLV Sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza