XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej (sesja abosolutoryjna) relacja z obrad

06-06-2018, 13:24

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 20 czerwca 2018 r. rozpoczęcie obrad – godz. 14:00

Po stwierdzeniu quorum (obecnych 18 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Absolutorium dla Burmistrza Łęcznej za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2017 rok,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
c) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
d) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad
O rozszerzenie przedstawionego projektu obrad w imieniu Burmistrza wniosek złożyła Pani Renata Brońska Skarbnik Miasta. Wniosek dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.Wniosek został przyjęty jednogłośnie (20 głosów za).
Na początku sesji Burmistrz Łęcznej wręczył puchar oraz dyplom dyrektorowi  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej P. Arturowi Radko za zajęcie przez szkołę pierwszego miejsca w zawodach XVI Biegi Kasztelańskie – Łęczna 2018.
W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji).
Pytania do Burmistrza dotyczyły Spółki PGKiM - wniosku taryfowego i sytuacji w spółce. Burmistrz wyjaśnił, że po zmianie przepisów ustawowych taryfę za dostawy wody i odprowadzanie ścieków  zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Ani Rada Miejska, ani Burmistrz nie mają już wpływu na kształtowanie taryf.
Rozpatrywanie sprawy udzielania absolutorium dla Burmistrza Łęcznej rozpoczęto od przedstawienia przez Skarbnika Miasta sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Gminy  Łęczna za 2017 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Opinia RIO o sprawozdaniu jest pozytywna. Następnie Pani Skarbnik omówiła informację o stanie mienia Gminy Łęczna, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta Korszla przedstawiła opinię w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Opinia Komisji jest pozytywna i Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji Przewodnicząca Rady poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stanu należności budżetowych oraz stanu zaległości podatkowych i w opłatach. Więcej uwag ani zapytań nie było.
Przystąpiono do głosowań. 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Łęcznej z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2017 rok, 0 radnych było przeciwnych, a 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łęcznej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok również głosowało 15 radnych, 0 było przeciwnych, a 6 osób wstrzymało się od głosu.
Rada Miejska w Łęcznej udzieliła Burmistrzowi Łęcznej absolutorium za 2017 rok.
Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.
Punkty  "Wolne wnioski" i "Sprawy organizacyjne" zakończyły obrady sesji Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza