Trzecia umowa o dofinansowanie rewitalizacji parku Podzamcze podpisana

29-06-2018, 13:52

Informujemy, że w dniu 29.06.2018 r. Burmistrz Teodor Kosiarski podpisał w imieniu Gminy Łęczna umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze – II etap”.
Projekt będzie realizowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Wieprza i Świnki. W tej części park zmienia swój charakter na bardziej naturalny o zróżnicowanym ukształtowaniu. Jest częściowo położony w granicach chronionego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Zagospodarowany obszar będzie parkiem przyrodniczym. Dzięki minimalnej ingerencji w środowisko ma naśladować naturalny ekosystem. Udostępni dzikie miejsca dla obserwatorów przyrody, amatorów fotografii, wędkarzy i uczestników lekcji przyrody. Siedliska roślin zaplanowano w taki sposób aby nie sprawiały problemów pielęgnacyjnych, a jednocześnie stanowiły schronienie dla zwierząt i ptaków. Ideą projektu jest zachowanie walorów przyrodniczych i różnorodności fauny i flory tego miejsca.

Całkowita wartość projektu – 1.799.378,10 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych – 1.477.150,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.255.578,00 zł
Kwota wkładu z Budżetu Państwa – 147.715,05 zł
Wkład Gminy Łęczna – 73.857,55 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza