XLIX-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 12 września 2018 r.

07-09-2018, 13:28

XLIX-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 12 września 2018 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Łęczna za I półrocze 2018 r.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przez szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Łęczna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego;
b) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczna na lata 2019 – 2023;
c) stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna – etap I dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna;
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna – etap I dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa;
e) nadania nazwy skwerowi, położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna;
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza