LI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - relacja on-line

09-11-2018, 11:53

LI Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 15 listopada 2018 r.
sala posiedzeń Rady Miejskiej, pl. Kościuszki 22. początek obradgodz. 14:00

Po stwierdzeniu quorum (18 radnych) Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z L-ej Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5.    Interpelacje, zapytania i wnioski.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;
b)    wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019;
c)    określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
e)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
f)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna;
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;
h)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok.

7.    Wolne wnioski.
8.    Sprawy organizacyjne.
9.    Zakończenie obrad.
Do przedstawionego projektu obrad nie wniesiono uwag. Następnie radni  przyjęli jednogłośnie  protokół z L Sesji Rady (18 radnych za). Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej relacji).

W kolejnym punkcie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał.
Uchwały w sprawie: 
a)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok (45 zł za 1 dt - utrzymanie stawki z roku ubiegłego);
b)    wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2019 (50 zł
- utrzymanie stawki z roku ubiegłego);
c)    określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;

d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
e)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
f)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna;
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026;
h)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2018 rok,
wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (21 radnych za).
Wolne wnioski i sprawy organizacyjne zakończyły LI sesję Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania