XII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 18 września 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej

12-09-2019, 10:15

XII Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 18 września 2019 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.

Początek obrad – godz. 12:00.

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
4. Informacja o działalności Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. za I półrocze 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Centrum Kultury w Łęcznej z przeznaczeniem na zapewnienie płynności projektu pn.: „Święto Wieprza – cykl trzech imprez integracyjnych na terenie gminy Łęczna”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020 – 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczna na lata 2019 – 2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczna za I półrocze 2019 roku, w tym informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.
17. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Łęcznej za I półrocze 2019 roku.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawy organizacyjne.
20. Zakończenie obrad.

Więcej informacji na portalu eSesja

RODO Klauzula informacyjna transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej  

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza