Trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009 - 2020

23-09-2008, 15:24

Burmistrz Łęcznej Zarządzeniem Nr 104/2008 (plik do pobrania) rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009 - 2020.

Obecnie funkcjonująca Strategia Rozwoju Łęcznej została przyjęta w 1998 roku i od tej pory straciła wiele ze swojej aktualności. Poza tym dzisiejsze wymagania formalne nakładają na gminę obowiązek sporządzenia strategii rozwoju według ściśle określonego schematu, tak by była ona jak najbardziej spójna z dokumentami opracowywanymi na szczeblu krajowym i regionalnym i mogła stanowić źródło odniesień w procesie ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.

Strategia to dokument długookresowy, który określa kierunki działań, problemy i strategiczne cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy oraz przedstawia metody i narzędzia umożliwiające ich osiągnięcie.
Horyzont czasowy takiego opracowania obejmuje około 10 lat. Ze względu na swój otwarty charakter strategia uwzględnia możliwość dokonywania w niej zmian i aktualizacji w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania. Dlatego nie jest jedynie dokumentem dla dokumentu, lecz stanowi instrument prowadzonej przez gminę polityki rozwoju.

Posiadanie aktualnej strategii rozwoju wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym jest warunkiem formalnym ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO) na lata 2007-2013.

Aby strategia zawierała wizje rozwoju gminy zgodne z oczekiwaniami jej mieszkańców, powinna być opracowywana przy udziale społeczności lokalnej. Odpowiednio przeprowadzony proces opracowania strategii umożliwia mieszkańcom, instytucjom i podmiotom władzy lokalnej wspólne działania na rzecz rozwoju gminy. Jest to o tyle istotne, że zakres strategii nie powinien ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leżą w kompetencjach gminy, lecz powinien ujmować zagadnienia rozwoju w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go społeczność).
W związku z tym przewidziano przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie ankiet i wniosków przekazywanych do Urzędu Miejskiego Łęcznej przez radnych, sołtysów, rady osiedli i mieszkańców.

Za analizę wyników konsultacji odpowiedzialna jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, która na zlecenie Burmistrza Łęcznej wykonuje Strategię Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009 – 2020.

Chociaż, zgodnie z zarządzeniem konsultacje prowadzone będą w okresie 20-31 października 2008 r., to już od wtorku (23 września) mieszkańcy Łęcznej i całej gminy będą mogli zapoznawać się z ankietą oraz odpowiadać na zawarte w niej pytania. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar całej gminy Łęczna.

W szkołach, przedszkolach, bibliotekach, MOPS–ie, szpitalu oraz w spółdzielniach mieszkaniowych zostały już rozmieszczone ANKIETY (plik do pobrania) dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009 – 2020 oraz odpowiednio oznaczone pudełka, do których będzie można wrzucić wypełnione formularze. W miejscach tych będą one dostępne do 31 października. W akcję ankietyzacji na obszarach wiejskich naszej gminy zostaną zaangażowani sołtysi.
24 września, na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni oraz zaproszeni goście będą mogli pobrać przygotowane do wypełnienia ankiety.

Ankietyzacja jest prowadzona także na terenie Urzędu Miejskiego. Wypełnione formularze można wrzucać do urn i pudełek ustawionych na korytarzach we wszystkich budynkach urzędu.

Ankieta jest również dostępna na stronach internetowych www.e-leczna.pl oraz www.powiatleczynski.pl. Po wypełnieniu prosimy przesłać ją pocztą elektroniczną na adres info@um.leczna.pl.

Bardzo gorąco zachęcamy do wypełniania ankiet i zgłaszania własnych wniosków dotyczących rozwoju naszej gminy. Po zakończeniu prac nad ankietami, wyniki konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza