Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projektu Programu Współpracy gminy Łęczna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

03-11-2010, 07:32


Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku został opracowany po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami organizacji obecnymi podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 14 października 2010 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Projekt został również poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej, w trakcie których wpłynął wniosek złożony przez Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” postulujący dodanie zadania „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” w Rozdziale V Programu dotyczącym priorytetowych zadań publicznych.
Podczas analizy złożonego wniosku ustalono, iż wszystkie zasady i formy współpracy (finansowej i pozafinansowej) ujęte w Programie mają na celu stworzenie warunków umożliwiających wspomaganie działalności stowarzyszeń w zakresie, w jakim realizują one zadania publiczne, a  obszar dotyczący rozwiązywania problemów alkoholowych został już ujęty jako zadanie priorytetowe programu w ramach ochrony i promocji zdrowia (Rozdz. V ust.1 pkt 1 lit. a,b oraz c Programu).
Ponadto wskazano iż Program dotyczy regulacji zasad współpracy pomiędzy Gminą Łęczna a organizacjami pozarządowymi w rozumieniu Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm,) nie jest zatem możliwe uregulowanie w nim kwestii wspomagania działalności instytucji czy osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Mając na uwadze powyższe ustalenia w/w wniosek nie został uwzględniony w pracach nad programem.
W związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu Gminy Łęczna na rok 2011, na dzień złożenia projektu Programu nie było możliwe podanie dokładnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kwota ta zostanie wskazana niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem budżetu, najpóźniej w dniu sesji Rady Miejskiej w Łęcznej.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza