Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 i Gminnego Programu

22-11-2016, 10:42

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujące projekty uchwał:
- projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku (akt prawa miejscowego)
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (konsultowany fakultatywnie)
- projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (konsultowany fakultatywnie)
Projekty zostały poddane konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu zorganizowanym w dn. 27.10.2016 r. Dokumenty zostały również opublikowane w dn. 28.10.2016 r. na stronie internetowej www.leczna.pl z możliwością składania wniosków do dn. 14.11.2016 r.
W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionych projektów uchwał.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza