Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych - grudzień 2018

27-12-2018, 08:17

Zgodnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
W „Mapie Aktywności” uwzględniono organizację, które realizując swe działania na terenie Gminy Łęczna w aktywny sposób współpracują z samorządem lokalnym.

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”:


1. Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna
2. Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4. Lubelski Klub Karate Kyokushin
5. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
6. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
7. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
8. Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
9. Parafia P. W. Św. Barbary
10. Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Łęcznej
12. Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Łęcznej
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
14. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
15. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w Łęcznej
16. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
17. Stowarzyszenie MONAR
18. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO”
19. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
20. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
21. Ochotnicze Straże Pożarne

 

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza