Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

08-08-2012, 11:55

Zgodnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne. Działalność pożytku publicznego może być również prowadzona przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne i spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku ,przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

W „Mapie Aktywności” uwzględniono organizację, które realizują swe działania na terenie Gminy Łęczna oraz w aktywny sposób współpracują z samorządem lokalnym.

Organizacje, które znalazły się w „Mapie Aktywności”

1. CARITAS Archidiecezji Lubelskiej Okręg Nr 10, Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
2. Górniczy Klub Sportowy „Górnik” Łęczna
3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II
4. Klub Sportowy GKS Górnik 1979 Łęczna
5. Lubelski Klub Karate Kyokushin
6. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
7. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”
8. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
9. Miejsko – Górniczy Klub Sportowy „Gwarek”
10. Młodzieżowo – Uczniowski Klub Sportowy „Ciechanki Łęczyńskie”
11. Parafia P. W. Św. Barbary
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Łęcznej
13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
14. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian”
15. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych „TĘCZA”
16. Stowarzyszenie Kibiców Górnika Łęczna
17. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
18. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
19. Stowarzyszenie MONAR
20. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła”
21. Stowarzyszenie „Podaj dłoń”
22. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
23. Ochotnicze Straże Pożarne

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza