Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Grupa tematyczna:    Gospodarka komunalna
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
GKiOŚ-07
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia 15.02.2010 r.

GKiOŚ-07 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

■ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 15.02.2010 r.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Wniosek o wydanie decyzji (druk do pobrania na st. ds. rolnictwa i ochrony środowiska, Pl. Kościuszki 5, pok. nr 11 lub w Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Kościuszki 5. pok. nr 8).
Do wniosku należy dołączyć:
■ W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy – karta informacyjna przedsięwzięcia – w 3 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane, takie jak:
- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
- rodzaj technologii,
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
- rozwiązania chroniące środowisko,
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
- możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
■ W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia (sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy) – w 3 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
■ Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (lub mapa sytuacyjno-wysokościowa - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy) obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Dowód opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł
■ W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 KPA wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
2. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej (pok. nr 8) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5.
3. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00, wtorek: 8.00 - 16.00.

Opłaty

■ opłata skarbowa:
- od wydania decyzji: 205,00 zł
- od pełnomocnictwa: 17,00 zł
Płatne na konto Urzędu Miejskiego w Łęcznej nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410.

Opłata dokonana w banku PKO BP SA (przy ulicy Szkolnej) jest zwolniona z prowizji.

Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Z uwagi na konieczność uzyskania opini i uzgodnień z innymi organami postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.
W celu przyspieszenia przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami wymagane dokumenty należy składać w 3 egzemplarzach.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, pok. nr 8, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. Złożenie odwołania jest zwolnione od opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 199, poz.1227)

Sprawę załatwia

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 11
TEL. 81-752-03-59

Formularz do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza