Wirtualny Urząd

Wydział:    Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym
Grupa tematyczna:    Dodatki mieszkaniowe
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 ŁĘCZNA, pl. KOŚCIUSZKI 5
tel. (081) 752-02-13, fax 752-02-42
www.leczna.pl, e-mail: info@um.leczna.pl, Gadu-Gadu: 959597,
Biuro Obsługi Interesanta (081) 752-40-01
GODZINY PRACY: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Karta usługi nr
PGM-01
REFERAT PLAN. PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
Data zatwierdzenia 11.07.2017 r.

PGM-01 Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

DATA ZATWIERDZENIA:

■ 11.07.2017 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 - 45,50 m2 dla 1 osoby, 40 m2 - 52,00 m2 dla 2 osób, 45 m2 - 58,50 m2 dla 3 osób, 55 m2 - 71,50 m2 dla 4 osób, 65 m2 - 84,50 m2 dla 5 osób, 70 m2 - 91,00 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Kwota najniższej renty od 1 marca 2017r. wynosi 1.000zł brutto. Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku.
Burmistrz Łęcznej może odmówić przyznania dodatku, jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawców jest mniejsza niż wykazana w deklaracji. Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Łęcznej może zażądać oświadczenia o stanie majątkowym, a odmowa jego złożenia stanowi podstawę do wydania decyzji odmownej.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

■ 1. Wniosek o przyznanie dod. mieszk. oraz dekl. o wysokości dochodów członków gosp. domowego za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Formularze są do pobrania w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminnym, na st. ds. dodatków mieszkaniowych (pok. nr 1).
Załączniki:
Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o dod. mieszk. zaświadczenia o dochodach obejmujące okres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezp. emerytalne i rentowe oraz na ubez. chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezp. społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społ., dodatku mieszk., dodatku energ., zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemeryt. albo zasiłek przedemeryt. w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
■ osoby pracujące - wzór zaświadczenia o dochodach
■ w przypadku emerytów i rencistów odcinki z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za trzy kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia,
■ w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
■ w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- zaświadczenia potwierdzające wypłaconą kwotę i okres za jaki były pobrane.
■ osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
■ osoby prowadzące działalność gospodarczą - własnoręczne oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów BRUTTO za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
■ osoby prowadzące gospodarstwo rolne - zaświadczenie z właściwej gminy o wysokości dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
■ jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody , gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy
■ w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za dostarczanie wody , wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
■ w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych - zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające pow. użytkową w tym łączną pow. pokoi i kuchni oraz wyposażenie tech. domu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Decyzja orzekająca w sprawie dodatku wydawana jest w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Decyzję należy odebrać osobiście w terminie uzgodnionym z pracownikiem Urzędu. W innych przypadkach zostaje ona wysłana pocztą, z potwierdzeniem odbioru.

Sposób odwołania

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Łęcznej. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wypłaty dodatku. Odwołanie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 5, pok. nr 8.

Podstawa prawna

■ Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2017 poz.180)
■ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn.zm)
■ Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 lutego 2004 r. Nr XVII/113/2004 w sprawie obniżenia maksymalnej wysokości dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 69, poz.1236)

Sprawę załatwia

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM
ST. DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, PL. KOŚCIUSZKI 5, POK. NR 1
TEL. 81-535-86-53

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza