Dodano: 2007-01-24 00:00:00

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony

Niemal jednogłośnie Rada Miejska uchwaliła dziś budżet gminy na ten rok w wersji zaproponowanej przez Burmistrza.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ w ŁĘCZNEJ
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art. 165, art. 182, art. 184 ust. 2 pkt 1, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 45.980.209 zł w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na kwotę 6.592.665 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 250.000 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 48.185.345 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo na kwotę 6.592.665 zł
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 228.000 zł
c) wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 34.000 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 17.301 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 22.000 zł

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.587.757 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.382.621 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie 104.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego.

§ 3.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne, nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 1.614.599 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 3.362.071 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 3.348.071 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96.000 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 200.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.698.662 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego w wysokości 10.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 112.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zmniejszeń bądź zwiększeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 10.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Łęcznej w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza Łęcznej w roku budżetowym w kwocie 20.000 zł.

§ 11.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.960.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku Nr 4 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) oraz w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

2. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy Łęczna w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3.

3. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008 za wyjątkiem:

a) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych,
b) zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów gdzie Burmistrz Łęcznej wystąpi do Rady Miejskiej z projektami stosownych uchwał.

§ 13.

Burmistrz Łęcznej może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 12.000.000 zł.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15.

Zobowiązuje się Burmistrza Łęcznej do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania w szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanej przez samorządowe instytucje kultury w szczegółowości wynikającej z planu finansowego tych jednostek z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2007.


DO POBRANIA


budzet_gminy_leczna_na_2007_rok.xls

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij