Dodano: 2007-04-06 00:00:00

Informacje na temat karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenia:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • o lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N
Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu.
 
W Łęcznej dokumenty o wydanie karty parkingowej należy składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Krasnystawska 52, tel. (081) 752-34-18.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • fotografię (3,5 x 4,5 cm),
 • na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
 • trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę) - stan na dzień 16 lipca 2003.
Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni.
Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.
 
Przepis ten dotyczy również:
1. kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2. pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.
Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:
 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych: 
  B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach 
  B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych 
  B-3a zakaz wjazdu autobusów 
  B-4 zakaz wjazdu motocykli 
  B-10 zakaz wjazdu motorowerów 
  B-35 zakaz postoju 
  B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste 
  B-38 zakaz postoju w dni parzyste 
  B-39 strefa ograniczonego postoju
Uwaga: Osoby posiadające orzeczenia równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy) także mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Osoby posiadające orzeczenie równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać kartę parkingową po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograniczoną sprawność ruchową osoby niepełnosprawnej.

Minister do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia, wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Określi także, jakie placówki są uprawnione do jej otrzymania.

Podstawa prawna:
Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 20 grudnia 2002) Dz. U. Nr 7. poz. 79 z dnia 23.01.2003. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.03.58.515. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie Dz.U.02.13.126.
 
Źródło:
Anna Jastrzębska, Portal dla Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.pl
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3549

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij