Dodano: 2024-06-18 08:44:09

Konsultacje społeczne planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Burmistrz Łęcznej informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiany obejmują przebudowę i roboty budowlane w zabytkowych budynkach przy ul. Bożnicznej. Konsultacje odbędą się w dniach 18 czerwca - 16 lipca 2024 r. w formie zbierania uwag, spotkania otwartego 1 lipca oraz dyżurów projektanta. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej gminy Łęczna.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁĘCZNEJ

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 8h, i, j, oraz art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr LXXIX/437/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna, zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna.

Zmiana planu obejmuje zmiany w ustaleniach tekstowych planu w zakresie umożliwienia przebudowy niektórych elementów dawnego Domu Modlitwy, obecnie biblioteki, zlokalizowanej przy ul. Bożnicznej 21 oraz w zakresie umożliwienia prowadzenia robót budowlanych w budynku dawnej bożnicy wpisanej do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/444 zlokalizowanej przy ul. Bożnicznej 19 w Łęcznej, w obrębie układu urbanistycznego miasta Łęczna wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/637, dla obszaru obejmującego teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11UP, wskazanego na załączniku graficznym do wymienionej wyżej uchwały.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko do przedmiotowej zmiany planu.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • zbieranie uwag w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 16 lipca 2024 r. - uwagi należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej gminy Łęczna pod adresem: https://leczna.pl/dla-interesanta/plan-zagospodarowania/;
  • spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej o godz. 15.00 - spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu zmiany planu;
  • dyżury projektanta, które odbędą się w dniach 1 i 2 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej w godz. 15.30 - 16.30.

Projekt zmiany planu udostępniony jest na stronie internetowej gminy Łęczna (https://leczna.pl) oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej „RODO”, informuję że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta Łęczna reprezentowany przez Burmistrza (adres: 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 5, email info@um.leczna.pl, nr telefonu 081 535 86 00).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@um.leczna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagi, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 oraz wniosku o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego (art. 8g Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm. - zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 8g Ustawy.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;|
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij