Dodano: 2024-03-06 10:52:36

Obwieszczenie Burmistrza Łęcznej o przedłużonym naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Łęcznej o przedłużonym naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Działając na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej LXXXII/453/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej LXXXIII/456/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Łęcznej ogłasza przedłużenie naboru członków Komitetu Rewitalizacji.


Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Łęczna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Łęcznej, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030.
Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Łęcznej LXXXII/453/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz w Uchwale Rady Miejskiej w Łęcznej LXXXIII/456/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Komitet Rewitalizacji może liczyć od 9 do 16 osób, w tym:
1)    od 1 do 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łęcznej lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Łęczna, wskazanych przez Burmistrza Łęcznej; 
2)    3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łęcznej, wskazanych przez Radę Miejską w Łęcznej;
3)    od 1 do 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami, znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków kooperatywy mieszkaniowej współdziałających w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art.21 ust 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz.28);
4)    od 1 do 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Łęczna spoza obszaru rewitalizacji;
5)    od 1 do 2 przedstawicieli, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Łęczna;
6)    od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Łęczna działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
7)    od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów, organów władzy publicznej, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz podmiotów, innych niż organa władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jeden z wyżej wymienionych podmiotów.


Kadencja Komitetu trwa 5 lat. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. W przypadku gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie jest większa od liczby miejsc w Komitecie, członków Komitetu powołuje Burmistrz Łęcznej. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Łęcznej.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Przedłużony nabór członków do Komitetu prowadzony będzie w dniach od 6 do 31 marca 2024 r.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Formularze zgłoszeniowe do Komitetu Rewitalizacji będą dostępne od 6 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Łęcznej – pokój nr 17 I piętro,  w godzinach pracy Urzędu, a w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej umleczna.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej leczna.pl.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w terminie trwania naboru (decyduje data wpływu) w jednej z następujących form:

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna;
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, w godzinach pracy Urzędu;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@um.leczna.pl;
  • za pośrednictwem ePUAP na adres: y5j80b3hn1/skrytka.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane,
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony,
  • przesłane w innej formie niż na druku formularza zgłoszeniowego.

Informacja o naborze członków Komitetu Rewitalizacji zostanie podana do publicznej wiadomości:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem umleczna.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej leczna.pl
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do aktywnego udziału w tworzeniu przyszłości naszej społeczności poprzez członkostwo w Komitecie Rewitalizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Adam Tarka
adamtarka@um.leczna.pl
tel. 81-535-86-60

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij