Dodano: 2022-06-29 09:08:44

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XXXVI/235/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu obejmuje 3 obszary położone w mieście Łęczna, wskazane na załącznikach graficznych do wymienionej wyżej uchwały.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 8 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w godzinach od 900 do 1100. Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą również na stronie internetowej gminy Łęczna (https://leczna.pl) oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

Uwagi do projektu zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łęcznej.

Cały dokument znajduje się w załączniku.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij