Dodano: 2020-07-03 08:09:47

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna – etap II

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łęcznej Uchwały Nr XIX/115/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu będą:
1. zmiany na rysunku planu oraz w części tekstowej w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, dla terenu położonego w miejscowości Stara Wieś, polegające na przeznaczeniu go pod lokalizację projektowanej elektrowni opartej na instalacji IGCC składającej się z systemu zgazowania węgla i bloku gazowo parowego o mocy około 500MWe a także innych obiektów, urządzeń i sieci związanych z projektowaną elektrownią, w tym związanych z transportem węgla do tej elektrowni.
2. zmiany w ustaleniach tekstowych planu w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, dotyczące ustaleń odnośnie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, związanych z lokalizacją projektowanej elektrowni oraz dotyczące ustaleń odnośnie obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu.
3. zmiany w ustaleniach tekstowych planu w zakresie wskazanym na załączniku graficznym nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, dotyczące możliwości lokalizacji urządzeń służących ochronie przed hałasem.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łęcznej.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna. Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Termin składania wniosków upływa w dniu 24 lipca 2020.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij