Dodano: 2007-04-11 00:00:00

Otwarty nabór kandydatów na urzędnicze stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych

Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5
ogłasza
otwarty nabór kandydatów na urzędnicze stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych

1. Wymagania niezbędne:
● wykształcenie wyższe-preferowane kierunki: prawo, administracja lub politologia, mile widziana specjalizacja związana z samorządem lokalnym,
● udokumentowane,przynajmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowiskach o charakterze administracyjno-biurowym w jednostkach samorządu lokalnego,
● posiadanie kwalifikacji określonych w przepisach o pracownikach samorządowych,
● znajomość przepisów prawa samorządowego,
● znajomość zagadnień dotyczących archiwizacji dokumentów,
● znajomość przepisów prawa:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych
- o dostępie do informacji publicznej
- przepisy wykonawcze do w/w ustaw
- w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
- kodeks postępowania administracyjnego, ordynacje wyborcze
● prawo jazdy kat.B
● umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
● dyspozycyjność
● gotowość do obycia przeszkolenia,
● dobra znajomość obsługi komputera,
● umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
● wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:
● doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
● talent organizacyjny
● kreatywność
● znajomość języka angielskiego lub niemieckiego przynajmniej w stopniu średnim

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
● obsługa sekretarska Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
● prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,
● przygotowywanie i realizowanie zamówień i umów zakupów w ramach obsługi gospodarczej , transportowej i telekomunikacyjnej Urzędu,
● współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
● udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
● wykonywanie czynności kancelaryjnych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin,
● wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami
● wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych oraz zadań wynikających z zakresu obowiązków,
● zastępowanie innych pracowników referatu w czasie nieobecności, urlopu lub zwolnień lekarskich,

4. Wymagane dokumenty:
● kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu)
● kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
● list motywacyjny
● curriculum-vitae
● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. NR 125, poz. 869 z 2006r),
● pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
● pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
● kopia prawa jazdy,
● inne dokumenty według uznania kandydata

W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego.

Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2007 r. włącznie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 pokój nr 11, w zaklejonej kopercie z adresem składającego i dopiskiem „Dotyczy naboru na urzędnicze stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (lecznagw. e-bip.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij