Dodano: 2007-03-28 00:00:00

Zarządzenie Burmistrza Łęcznej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto w Łęcznej dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej

ZARZĄDZENIE Nr 32 /2007
Burmistrza Łęcznej
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto w Łęcznej dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej.

Na podstawie art. 5a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie uchwały nr XLVI/336/3006 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna,

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Poddaję konsultacjom społecznym opracowanie Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej.

§ 2.
Określam termin przeprowadzenia konsultacji na dni: 29 marca 2007 r. - 30 kwietnia 2007 r.

§ 3.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Osiedla Stare Miasto w Łęcznej.

§ 4.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji i podsumowania zgłoszonych opinii, w tym skład zespołu odpowiedzialnego za analizę wyników konsultacji określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Wynik konsultacji zostanie wzięty pod uwagę przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej.

Burmistrz Łęcznej
/-/ Teodor Kosiarski

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2007
Burmistrza Łęcznej z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto w Łęcznej
dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji i podsumowania zgłoszonych opinii.

§ 1.
Do przeprowadzenia konsultacji zostaje powołana Komisja w składzie:
1) Janusz Matysek - Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w Łęcznej,
2) Zbigniew Kochański - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy UM w Łęcznej,
3) Adam Tarka - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy UM w Łęcznej,
4) Mariusz Świrk - Podinspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym UM w Łęcznej.

§ 2.
Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Osiedla Stare Miasto w Łęcznej, a w przypadkach wymagających spotkań - w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 22.

§ 3.
Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy Osiedla Stare Miasto w Łęcznej, posiadający czynne prawo wyborcze, a także - po wyrażeniu takiej woli przez Prezydium Rady Osiedla Stare Miasto w Łęcznej - organizacje zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Łęczna.

§ 4.
1. Przewiduje się następujące formy przeprowadzania konsultacji:
1) spotkania Rady Osiedla Stare Miasto w Łęcznej z mieszkańcami i sporządzenie protokółu z wnioskami, opiniami, uwagami i propozycjami,
2) spotkania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej z organami jednostek pomocniczych Gminy i sporządzenie protokółu z wnioskami, opiniami, uwagami i propozycjami,
3) sonda internetowa na stronie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, mająca charakter fakultatywny.
2. Harmonogram dyskusji publicznych, o których mowa w punkcie 1 określa Rada Osiedla Stare Miasto w Łęcznej, z zastrzeżeniem terminu przeprowadzenia konsultacji określonego w niniejszym Zarządzeniu.
3. Harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez przekazanie informacji do lokalnych i regionalnych mediów, publikację informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej - www.leczna.pl oraz informację na tablicach i słupach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

§ 5.
Zgłoszone w protokółach opinie, uwagi i propozycje zostaną poddane analizie, a ich zasadność do uwzględniania w Programie Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej, w przypadkach spornych, zostanie poddana pod głosowanie przez komisję, o której mowa w § 1.

§ 6.
Wyniki konsultacji wraz z wnioskami, w terminie do jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji, zostaną przedstawiane Radzie Miejskiej w Łęcznej oraz w formie wyciągu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej - www.leczna.pl oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej.DO POBRANIA


zarzadzenie_-_konsultacje_sm.pdf

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij