Dodano: 2023-03-17 11:34:49

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz transportu nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii  na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty gkios@um.leczna.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 17.03.2023 r. do 31.03.2023 r., do godz. 9.00
(decyduje data wpływu).
Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1.  Nazwa i adres siedziby organizacji,
2.  Numer wpisu do właściwego rejestru.
3.  Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4.  Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.
Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. 
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz transportu nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych

Do pobrania

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij