Dodano: 2021-05-10 10:21:30

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom orga

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty: info@um.leczna.pl

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 11.05.2021 r. do 24.05.2021 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres siedziby organizacji,

2. Numer wpisu do właściwego rejestru,

3. Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji,

4. Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: niedochodzenia należności przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom organizacyjnym o charakterze cywilnoprawnym,  których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Do pobrania

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij