Dodano: 2020-10-02 08:20:26

Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna

Niniejszym informuję, że w związku z zamiarem przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łęczna i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna – Etap II można składać wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w tych dokumentach planistycznych Gminy Łęczna. Złożone wnioski zostaną wykorzystane do określenia zakresu przestrzennego zmiany studium oraz zakresu przestrzennego zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 23 października 2020 r.

Jednocześnie informuję, że niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w trybie art. 11 pkt 1 lub art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).

Ponadto informuję, że złożenie wniosku nie będzie równoznaczne z objęciem oznaczonej we wniosku nieruchomości zmianą studium lub zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Odnośnie zmiany studium, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 lit d ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi że „W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę” oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, który mówi że: „W studium określa się w szczególności: uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit d: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy” konieczne będzie, przed podjęciem przez Radę Miejską w Łęcznej uchwały o przystąpieniu do zmiany studium, sporządzenie „bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę” w trybie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tak sporządzony „bilans” określi możliwości wprowadzenia do dokumentu studium nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na podstawie „bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę” oraz analizy złożonych wniosków pod kątem możliwości ich uwzględnienia w zmianie studium zostanie określony zasięg przestrzenny przewidywanej zmiany studium.

Odnośnie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi że „Przed podjęciem uchwały”, w tym przypadku uchwał o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, „wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium …”, ich zakres przestrzenny zostanie określony po wprowadzeniu zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łęczna z siedzibą: Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, tel.: +48 81 752 11 50, e-mail: info@um.leczna.pl, której reprezentantem jest Burmistrz Łęcznej.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Łęcznej, Inspektor Ochrony Danych: Joanna Rycaj tel. 575-001-799, e-mail joanna.rycaj@cbi24.pl

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,              a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7) Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij