System gospodarowania odpadami

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2024

 

Zobacz ulotkę!

Aktualności

Informujemy Państwa o zmianach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 lipca 2022 r. i są wynikiem podjętych przez Radę Miejską w Łęcznej uchwał:

 

Uchwała wprowadza nową stawkę opłaty, która począwszy od 1.07.2022 r. wynosi: 20,00 zł od osoby za miesiąc dla mieszkańców nieruchomości

Stawka podwyższona w wysokości 40,00 zł od osoby miesięcznie będzie stosowana w przypadkach zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z ordynacją podatkową.

Właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

NOWA ULGA DLA MIESZKAŃCÓW OD LIPCA 2022 R.

Uchwała Nr L/298/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 5 maja 2022r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza nową ulgę dla mieszkańców, która będzie obowiązywała począwszy od 1 lipca 2022r.

Uchwała zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady w celu skorzystania z ulgi powinien złożyć nową deklarację. Aby ulga mogła być zastosowana już od lipca 2022r. deklaracja powinna być złożona od 1 lipca 2022r. a najpóźniej do 10 sierpnia 2022r.

 

NOWY DRUK DEKLARACJI od 1 LIPCA 2022 R.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, zmiany liczby osób zamieszkujących, zgłoszenie nowego kompostownika lub zamieszkiwania rodziny wielodzietnej (Karta Dużej Rodziny) w celu skorzystania ze zwolnień począwszy od 1 lipca należy zgłaszać na nowym druku deklaracji.

DO POBRANIA: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości obejmująca wszelkie zmiany zaistniałe od 01.07.2022 r.

DO POBRANIA: Załącznik do deklaracji – oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomość

DO POBRANIA: Pismo przewodnie dotyczące rodzaju zmiany w deklaracji (w związku ze zmianą liczby osób)

 


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-l9 (w czasie trwania pandemii / epidemii)
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):

 1. Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 2. Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3/4 jego pojemności i nie zgniatać;
 4. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 5. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 6. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. Gmina Łęczna wprowadza zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Obowiązkowa segregacja!
Od 2020 roku jesteśmy obligatoryjnie zobowiązani do szczegółowej segregacji odpadów komunalnych w podziale na następujące frakcje: szkło – kolor zielony, papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, bioodpady – kolor brązowy, pozostałości po segregacji – pojemnik na odpady zmieszane. Stawka opłaty wynosi 17,00 zł za osobę miesięcznie. 


Podwyższona opłata za brak segregacji!
Za źle posegregowane odpady decyzją z urzędu zostanie naliczona podwyższona opłata miesięczna stanowiąca dwukrotność stawki, tj. 34,00 zł za osobę.

 

Deklaracje do pobrania


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
obejmująca wszelkie zmiany zaistniałe od 01.05.2020r.

Załącznik do deklaracji – oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomości 

Pisma przewodnie dotyczące rodzaju zmiany w deklaracji: 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
obejmująca wszelkie zmiany zaistniałe do 30.04.2020r.- np. zgłoszenie nowego mieszkańca, który nie był zgłoszony do opłaty a zamieszkiwał przed dniem 30.04.2020r a także zmiany w związku ze śmiercią mieszkańca

Pisma przewodnie dotyczące rodzaju zmiany w deklaracji: 

Załącznik do deklaracji – oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomości 

Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe ze zwolnieniem uchwałą Rady Miejskiej
 

 

Stawka, terminy, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty


Urząd Miasta Łęczna informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty wynosi:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 17,00 zł
 • podwyższona stawka opłaty, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie tj.

 • I kwartał z terminem zapłaty do 2 marca 
 • II kwartał z terminem zapłaty do 1 czerwca
 • III kwartał z terminem zapłaty do 1 września
 • IV kwartał z terminem zapłaty do 1 grudnia

przelewem na rachunek Gminy Łęczna o numerze 37 10203147 0000 8902 0091 7245.

 

Harmonogram


Aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Łęczna

Uchwały Rady Miejskiej

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9, ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Urząd Miejski w Łęcznej udostępnia informacje:

1.Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łęczna:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna;

2.Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Dział Utylizacji Odpadów (DUO), Stara Wieś, 21-010 Łęczna

3. Osiągnięte przez Gminę Łęczna oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

ROK 2023

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poziom wymagany - 35 %

Poziom osiągnięty – 35,53 %

 • Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom dopuszczalny - Brak %

Poziom osiągnięty – brak inf.

 • Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych

Poziom wymagany – Brak %

Poziom osiągnięty – 26,79 %

 • Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów

Poziom wymagany – Brak %

Poziom osiągnięty – 30,71 %

 

ROK 2022

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Poziom wymagany - 25 %

Poziom osiągnięty – 25,30 %

 • Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom dopuszczalny - Brak %

Poziom osiągnięty – 0,00 %

 • Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych

Poziom wymagany – Brak %

Poziom osiągnięty – 22,17 %

 • Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów

Poziom wymagany – Brak %

Poziom osiągnięty – 17,01 %Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania w 2022 roku wyniosła 1200,95 t.

ROK 2021

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Poziom wymagany - 20 %
Poziom osiągnięty – 21,36 %

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom dopuszczalny - Brak %
Poziom osiągnięty – 0,08 %

 • Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Poziom wymagany – Brak %
Poziom osiągnięty – 93,71%

 • Poziom składowania

Rok 2020
Poziom wymagany – Brak %
Poziom osiągnięty – 24,22 %

Rok 2021
Poziom wymagany – Brak %
Poziom osiągnięty – 23,48%;

ROK 2020

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 0,00 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 55,93 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 83,27 %;

ROK 2019

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 1,78 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 40,60 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 81,71 %;

ROK 2018

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 2,07 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 54,61 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 99,82 %;

ROK 2017

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 42,22 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 29,22 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %;

ROK 2016

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 59,94 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 27,29 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %;

ROK 2015

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 23,70 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 29,30 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %;

ROK 2014

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 37,00 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 20,00 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %;

ROK 2013

 • masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 24,00 %;
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 40,77 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %;

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna

1. Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe (gruz) z robót prowadzonych w domu we własnym zakresie;
 • opony samochodowe i inne małe o średnicy do 56 cm;
 • przeterminowane chemikalia i leki z gospodarstwa domowego;
 • zielone frakcje bio (liście, trawy, gałęzie);
 • popiół paleniskowy;
 • gleba, ziemia, kamienie.

2. Dni i godziny przyjmowania:

 • poniedziałek 9:00–17:00
 • wtorek 9:00–17:00
 • środa — nieczynne
 • czwartek 9:00–17:00
 • piątek 9:00–17:00
 • sobota 9:00–17:00

Filia PSZOK na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. Stara Wieś czynna jest w dniach: poniedziałek–piątek od godziny 9:00 do 13:00.

5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893):

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna
Filia PSZOK na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w m. Stara Wieś

6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122383 - działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) - folia odpadowa (niezanieczyszczona).
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. 

Opony:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - tel. 691370360
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

 

Kontakt


 • w sprawie deklaracji o wysokości opłaty: Referat Podatkowy, pok. 2, tel. 81 535 86 15
 • w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, pok. 2, tel. 81 535 86 17
 • w sprawie sposobu zbiórki odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 16, tel. 81 535 86 47

 

Broszura segregacja odpadów 
Pobierz broszurkę.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij