Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPLU.13.00.00

Działanie: RPLU.13.03.00 Rewitalizacja obszarów miejskich

Nr projektu: RPLU.13.03.00-06-0011/17

Data podpisania umowy: 10.01.2019 r./Aneks nr 1 z dnia 17.12.2019 r.

Okres realizacji projektu: 25.04.2014 – 31.12.2022

Wartość ogółem: 15.979.405,15 zł

Dofinansowanie: 11.316.329,83 zł, w tym UE: 10.000.000,00 zł, Budżet Państwa: 1.316.329,83 zł

Wkład własny Gminy Łęczna: 4.663.075,32 zł

 

Cel projektu

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez odnowę zdegradowanej przestrzeni miejskiej, która zlikwiduje obszary problemowe i spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Obszar realizacji projektu

Projekt jest realizowany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji i obejmuje Rynek II wraz z przyległymi ulicami. Teren, na którym jest realizowany projekt od wschodu jest ograniczony ulicą Lubelską, od północy skarpą nad Świnką, od południa ulicą Plac Kanałowy i od zachodu blokami przy Rynku III. Prace są realizowane w następujących ulicach: Rynek II, Partyzancka, Spółdzielcza, Bożnicza, Północna, 11 Listopada, Krótka, Plac Kościuszki, Plac Kanałowy, Nowokościelna, Lubelska. Działania rewitalizacyjne są kontynuacją pierwszego etapu rewitalizacji, który obejmował przestrzeń Rynku I i Rynku III.

 

Zakres projektu

W ramach projektu zaplanowano przebudowę Rynku II wraz z przyległym terenem. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do odtworzenia walorów przestrzennych i kompozycyjnych zabytkowego obszaru, a także do poprawy jakości przestrzeni publicznej. Umożliwi wykorzystanie Rynku II i przyległego terenu jako miejsca wypoczynku i imprez okolicznościowych. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę placów i ulic miejskich, ciągów pieszo – jezdnych, chodników i miejsc postojowych. Zaprojektowano budowę systemu odwodnienia ulicznego i oświetlenie uliczne. Przy ulicy 11-go Listopada przewidziano utworzenie skweru miejskiego z placem zabaw i urządzeniami rekreacyjnymi. Nad ulicą Lubelską powstanie kładka pieszo-rowerowa o długości 78 m. Na obszarze projektu zostanie urządzona zieleń i ustawione elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic, zegar słoneczny, zdroje uliczne). Na potrzeby bezpieczeństwa zostanie rozbudowany system monitoringu miejskiego. W ramach projektu przewidziano także rekonstrukcję kamienicy zlokalizowanej przy Rynku II, której zostaną nadane nowe funkcje. Wybudowana infrastruktura zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na całym obszarze zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu są zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023.

 

WSKAŹNIKI PROJEKTU

Wskaźniki produktu

 • Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich: 913,85 m2
 • Długość przebudowanych dróg gminnych: 0,65 km
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3 szt.
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 4 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 2,38 ha

Wskaźniki rezultatu

 • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu: 622 osoby/rok

 

Wodociąg i kanalizacja

W 2019 roku przeprowadzono inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Za nadzór nad inwestycją odpowiadało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Łęczna” Sp. z o.o., które kontynuowało współpracę z Urzędem Miejskim podczas rewitalizacji Starego Miasta.

Budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej wykonano z uwagi na jej brak w części Starego Miasta. Ścieki z posesji, na których brakowało kanalizacji odprowadzane były do szamb wybudowanych 30 lat temu. Jakość materiałów oraz ówczesne technologie nie gwarantowały powstrzymania przesiąkania ścieków do gruntu. Sieć wodociągowa i przyłącza wybudowane zostały w latach 70-tych ubiegłego wieku z rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych. Długi okres eksploatacji przewodów wpłynął na nadmierne zużycie materiału zwiększając ryzyko awarii sieci wodociągowej, a woda rozprowadzana siecią ulegała wtórnemu zanieczyszczeniu.

W czasie trwających pół roku prac wybudowano ponad kilometr sieci wodociągowej i 730 metrów sieci kanalizacyjnej, a także 108 przyłączy do wodociągu i kanalizacji. Wszystko kosztowało 1,9 mln złotych.

Z nowych sieci cieszą się mieszkańcy ulic Rynek II, Partyzancka, Spółdzielcza, Bożnicza, Północna, 11 Listopada, Krótka, Kościuszki, Nowokościelna i Lubelska.

Inwestycja w sieć wodno-kanalizacyjną przyniesie mieszkańcom Starego Miasta wymierne korzyści. Przede wszystkim zmniejszy się ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wody przez ścieki wypływające z nieszczelnych szamb, a także poprawi się jakość dostarczanej wody dzięki eliminacji azbestocementu i ołowiu z wodociągu. Łatwiejsze stanie się też zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców.

Okres realizacji: 26.04.2019 – 03.01.2020.

Koszt realizacji: 1.933.963,74 zł.

 

Budowa kładki nad ulicą Lubelską

Przez obszar objęty projektem przebiega uczęszczana droga wojewódzka nr 820 (ulica Lubelska) co skutkowało utrudnionym dostępem do Starego Miasta ze strony innych części Łęcznej. Dodatkowo teren zielony przy ulicy Lubelskiej był zaniedbany i nieużytkowany. Nieoświetlony i niebezpieczny obszar sprzyjał występowaniu patologii i przestępczości.

Rozwiązaniem powyższych problemów stał się jeden z najbardziej charakterystycznych efektów rewitalizacji - kładka pieszo-rowerowa nad ulicą Lubelską. Jest to obiekt o długości 78 i szerokości 4 metrów. Opiera się na dwóch podporach i przyczółkach zlokalizowanych przy ulicy 11-go Listopada i Lubelskiej. Ustrój niosący kładki składa się z 3 stalowych przęseł o łącznej długości 72 metrów.

Na betonowych płytach ułożono nawierzchnię z żywicy epoksydowo-poliuretanowej o kolorystyce różnej dla ciągu pieszego i rowerzystów. Po obu stronach kładki ustawiono balustradę wyposażoną w dodatkowe poręcze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Oświetlenie kładki jest realizowane przy pomocy punktowych opraw LED zamontowanych w balustradzie. Zastosowane oprawy świecą światłem o barwie od białej do barwy dziennej. Łącznie po obu stronach kładki zainstalowano 300 opraw.

Kładka łączy Stare Miasto z nową częścią Łęcznej i umożliwia bezpieczne pokonanie ulicy Lubelskiej. Kładka zlokalizowana jest wzdłuż jednej z głównych osi widokowych Starego Miasta, biegnącej od Rynku II do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. W otoczeniu kładki zaprojektowano skwer miejski.

Główne etapy realizacji:

Okres realizacji: 26.03.2020 – 11.12.2020.

Koszt realizacji: 1.968.888,78 zł.

 

 

Rekonstrukcja kamienicy przy Rynku II

W południowo-wschodnim narożniku Rynku II zlokalizowany był nieużytkowany budynek mieszkalno-usługowy. W chwili rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych obiekt składający się z trzech powiązanych ze sobą części groził zawaleniem i został przeznaczony do rozbiórki. Opinia ekspertów wskazała na konieczność i ekonomiczną opłacalność rekonstrukcji budynki. Postanowiono o nadaniu mu nowych funkcji.

Zaprojektowano podpiwniczony budynek piętrowy z poddaszem użytkowym. Na parterze przewidziano trzy większe lokale usługowe z własnym zapleczem, które zostaną przeznaczone na Centrum Działań Społecznych. Mieszkania socjalne (łącznie 12 lokali) zostaną umieszczone na parterze, piętrze i poddaszu. W budynku zostanie zainstalowane wyposażenie umożliwiające pełnienie przewidzianych funkcji. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 915,25 m2. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii.

Rekonstrukcja kamienicy likwiduje kolejne niebezpieczne miejsca na Starym Mieście w Łęcznej oraz rozwiązuje problemy mieszkaniowe w gminie Łęczna.

Okres realizacji: 14.07.2020 – 30.11.2021.

Koszt realizacji: 3.595.237,59 zł.

 

Rewitalizacja Rynku II wraz z przyległym terenem

Rynek II zajmuje północną część Starego Miasta w Łęcznej. Jest to ostatni z trzech łęczyńskich rynków nie poddany procesowi rewitalizacji. Jest to teren po byłym targowisku – obecnie bez żadnej funkcji. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 2,3 ha – jako teren po byłym targowisku nie pełni obecnie żadnej funkcji. Zdegradowana nawierzchnia z ubytkami, brak kanalizacji deszczowej powodujący powstawanie zalewisk, napowietrzne linie energetyczne skutkujące licznymi awariami. W centrum Rynku II zlokalizowany nieużytkowany kontener handlowy bez wartości użytkowej i architektonicznej stanowiący kolizję widokową. Tereny przyległe do Rynku II to ulice miejskie i ciągi piesze oraz place i skwery miejskie. W stanie przed rewitalizacją znaczna część terenu jest niedostatecznie zagospodarowana, nieoświetlona i niebezpieczna. Obszar realizacji projektu nie objęty monitoringiem miejskim.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę Rynku II wraz z przyległym terenem. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do odtworzenia walorów przestrzennych i kompozycyjnych zabytkowego obszaru, a także do poprawy jakości przestrzeni publicznej. Umożliwi wykorzystanie Rynku II i przyległego terenu jako miejsca wypoczynku i imprez okolicznościowych. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę placów i ulic miejskich, ciągów pieszo – jezdnych, chodników i miejsc postojowych. Zaprojektowano budowę systemu odwodnienia ulicznego i oświetlenie uliczne.

Na obszarze projektu zostanie urządzona zieleń i ustawione elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic, zegar słoneczny, zdroje uliczne). Na potrzeby bezpieczeństwa zostanie rozbudowany system monitoringu miejskiego.

Po zakończeniu rewitalizacji Rynek II ma pełnić funkcję głównego placu miejskiego przeznaczonego na imprezy okolicznościowe i uroczystości.

Okres realizacji: 10.02.2021 – 15.11.2022.

Koszt realizacji: 7.41.558,30 zł.

 

Ptaki

Projekty wspomagane pieniędzmi z UE wymagają zabezpieczenia siedlisk ptaków i nietoperzy oraz prowadzenia robót pod nadzorem ornitologa i chiropterologa, który określa działania minimalizujące straty w przyrodzie. Prace ornitologa rozpoczęły się od wizji lokalnej, podczas której oszacował występowanie poszczególnych gatunków ptaków i nietoperzy. Pozwoliło to lepiej zaplanować przebieg prac budowlanych, a w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie określić działania kompensujące wyrównujące ewentualne straty w przyrodzie. Dotyczyło to sytuacji, w której konieczne mogło okazać się zniszczenie siedlisk. Przez cały czas trwania inwestycji sprawowany jest nadzór ornitologiczny. Zgodnie z opinią ornitologa, w ramach kompensacji na zrekonstruowanej kamienicy i w jej otoczeniu zaplanowano montaż budek dla następujących gatunków ptaków i nietoperzy:

 • sowa płomykówka (1 budka),
 • wróbel (2 budki),
 • kawka (1 budka),
 • kopciuszek (1 budka),
 • nietoperze (3 schrony).

 

Bioróżnorodność

Podczas planowania rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej zwrócono szczególna uwagę na konieczność zachowania chronionych gatunków zwierząt występujących na terenie inwestycji. Jednym z działań w projekcie jest zwiększenie różnorodności gatunkowej zwierząt objętych ochroną. Temu celowi służy min. „Projekt zwiększania różnorodności chronionych gatunków zwierząt w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej”. Dokument systematyzuje występowanie chronionych gatunków zwierząt na obszarze rewitalizacji, a także zaleca jako działanie zwiększające bioróżnorodność, wywieszanie budek i schronów dla gatunków chronionych:

 • sowa płomykówka (1 budka),
 • sowa pójdźka (1 budka),
 • jerzyk (5 budek),
 • mazurek/wróbel (10 budek),
 • kawka (5 budek),
 • kopciuszek, muchołówka szara, pliszka siwa (5 budek),
 • oknówka (5 półek),
 • szpak (5 budek),
 • bogatka/pleszka/kowalik/krętogłów (5 budek),
 • modraszka/sikora uboga (5 budek),
 • zimorodek (3 budki),
 • pełzacz ogrodowy/pełzacz leśny (5 budek),
 • nietoperze (5 schronów),
 • trzmiele (10 budek),
 • wiewiórka/orzesznica/popielica (5 budek).

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij